Begeleiding in regulier en speciaal onderwijs: aob

Als slechtziend of blind kind naar een school in de buurt gaan? Dat kan met ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) in het reguliere onderwijs. Zo kan een kind in de natuurlijke leefomgeving naar school, het kan een eigen vriendenkring opbouwen dichtbij huis en het kan stapsgewijs leren om zelfstandig naar school te gaan. Uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Ambulante onderwijskundige begeleiding

Aob is er voor leerlingen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs (zoals zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), mytyl-tyltyl onderwijs), voortgezet onderwijs (alle vormen), het mbo en het begin van het hoger onderwijs. Wij bieden begeleiding aan slechtziende en blinde leerlingen van vier tot twintig jaar. Begeleiding op het mbo, hbo en wo loopt tot dertig jaar.

De ambulant onderwijskundig begeleider (aob'er) van Visio helpt leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Hij of zij biedt bijvoorbeeld advies aan leraren over een geschikte lesomgeving en het aanpassen van lesmateriaal. Hij of zij adviseert niet alleen bepaalde hulpmiddelen aan leerlingen, maar ondersteunt ook bij het gebruik ervan. Dankzij de richtlijnen, adviezen en aangeleerde vaardigheden kan de leerling samen met zijn goedziende klasgenoten deelnemen aan het onderwijs.

YouTube thumbnail met 9 mensen van AOB

Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Dat betekent voor de aob’ers dat zij alert zijn op signalen van onveiligheid en pestgedrag. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Daarnaast houden we periodiek een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers. Ook hebben we coördinerende aandachtsfunctionarissen Sociale Veiligheid voor de aob: Heleen Deijmann, Karin van Dijk en Deborah Lock-van de Wetering.

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. U kunt ons beleid rondom het omgaan met leerlingendossiers opvragen bij de administratie van de school of bij de administratie van de afdeling aob.

Visio Helpdesk

Visio Onderwijs heeft diverse helpdesks voor leerlingen met een visuele beperking en voor docenten, ouders, ambulant onderwijskundig begeleiders en allen die te maken hebben met onderwijs of begeleiding aan leerlingen en studenten met een visuele beperking, binnen en buiten Visio. Op dit moment zijn er helpdesks voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde en bewegen en sport.

Cursussen op Het Onderwijs Leerplein

Visio biedt op Het Onderwijs Leerplein verschillende cursussen en online leermodules aan voor jonge mensen met een visuele beperking én hun ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en omgeving. Ook verzorgen we op dit online leerplatform cursussen voor ouder(s)/verzorger(s) en anderen die te maken hebben met een kind met een meervoudige beperking. Deze  cursussen maken meedoen mogelijk.

Krijg een indruk van de aob

Krijg een indruk van de aob met dit item bij Hallo Nederland. Hierin wordt Jasper gevolgd. Hij is leerling op KBS De Zonnewijzer in Dronten en ontvangt ambulant onderwijskundige begeleiding van Nanouk Scheening van Visio.
Bekijk de video op NPO Start